Disclaimer - Erasmus College

Disclaimer

Het studieprogramma
Het Erasmus College Nederland verplicht zich het programma uit te voeren conform de brochure. Indien aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn worden de studenten hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het Erasmus College Nederland verplicht zich tot behandeling van de examenstof.

Het Erasmus College Nederland behoudt zich het recht voor de opleiding/vakken geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende deelname. Het Erasmus College Nederland zal de studenten in dat geval tijdig op de hoogte stellen en alternatieven aandragen.

Beëindiging studie-overeenkomst
De opleiding eindigt nadat alle examens zijn afgesloten. Een student kan uitsluitend per aangetekend schrijven annuleren. De datum van de poststempel is bindend.
Voor aanvang van de opleiding:

– Een student annuleert binnen drie weken na inschrijving.
Verschuldigd: € 60,-
– Een student annuleert drie weken tot acht weken na aanmelding.
Verschuldigd: € 60,- plus 5% van het collegegeld.
– Een student annuleert 8 weken of later na inschrijving.
Verschuldigd: € 60,- plus 10% van het collegegeld.

Na aanvang van de opleiding:
Een student annuleert als de opleiding van één of meerdere vakken reeds is gestart. Verschuldigd: collegegeld tot moment van annulering + een annuleringstermijn van 3 maanden + inschrijfgeld (punt 1, 2 en 3 zijn dan niet meer van toepassing).

De inschrijving vervalt indien een student niet aan de juiste
voor­opleiding voldoet. Verschuldigd: € 60,-

De studie-overeenkomst die bij inschrijving van kracht wordt, wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de student. Restitutie van eventueel teveel betaalde cursusgelden vindt plaats aan de nabestaanden.

De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de inschrijving, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden, met inachtneming van het bovenstaande.

Het bevoegd gezag van het Erasmus College Nederland kan, indien niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, de student uitsluiten van het volgen van onderwijs en de rechtmatige vordering aan derden uitbesteden. Extra kosten zijn voor rekening van de student of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Het Erasmus College Nederland zal indien tot zo’n regeling wordt overgegaan de student hiervan schriftelijk in kennis stellen. Onoorbaar gedrag van een student, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag, kan leiden tot schorsing of verwijdering van het College.

Betalingen
De ouder(s)/voogd/verzorger(s) verplicht(en) zich bij ondertekening van het aanmeldingsformulier de collegegelden onvoorwaardelijk conform de tarievenlijst te voldoen. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk per automatische incasso. Bij te late betaling wordt per aanmaning € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.

Auteursrecht
Het auteursrecht op het eigen materiaal van het Erasmus College Nederland berust bij de instelling. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Erasmus College Nederland.

Erkenning Erasmus College Nederland
Het Erasmus College Nederland is een door de de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende particuliere school.
Als Scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO (art. 56 Wet op het Voortgezet Onderwijs) en als diploma erkende VAVO instelling voor VMBO, HAVO en VWO (art. 1.4a.1. Wet Educatie Beroepsonderwijs).
Inspectie Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)
Handelsnaam
Erasmus College Nederland is de handelsnaam van Quality Education Holland B.V. (K.v.K. 17076947 – Oost-Brabant)